Privacy Policy

Algemene leveringsvoorwaarden                                  Zwedenparts.com

1.1

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Zwedenparts zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zullen op verzoek per e-mail of per post worden toegezonden aan geïnteresseerden.

1.2

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Zwedenparts worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Zwedenparts  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Zwedenparts. Zij is gerechtigd uw bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Zwedenparts dit binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling mee.

Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1

Alle aanbiedingen van Zwedenparts zijn vrijblijvend en Zwedenparts behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2

Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en exclusief verzendkosten. Nieuwe onderdelen zijn vermeld exclusief BTW, gebruikte onderdelen zijn vermeld als marge-onderdeel (geen BTW van toepassing). De verzendkosten worden afzonderlijk getoond voordat de klant de bestelling definitief heeft gemaakt.

Artikel 4. Overmacht

Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet Zwedenparts dit de koper zo snel mogelijk per telefoon met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. De koper is derhalve verplicht om te zorgen voor juiste adres- en telefoongegevens bij het plaatsen van de bestelling.

Zwedenparts kan in geval van overmacht (na overleg met de afnemer) de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven, belemmerende maatregelen van overheidswege, geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat, rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen, storingen op internet, e-mail, computers en -servers en/of telefoon- of ADSL-verbindingen die bestellingen via het internet stagneren en/of extreme weersomstandigheden of overige omstandigheden die eraan bijdragen dat de werklocatie niet kan worden bereikt, dan wel gebruikt.

Artikel 5. Bezorging

5.1

De bezorging wordt steeds geacht te geschieden in opdracht van Zwedenparts, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de begunstigde geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.

5.2

Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten gekozen. Zwedenparts zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen dat aan Zwedenparts opzet of grove schuld te verwijten valt.

5.3

Overeengekomen leveringstijden zullen door Zwedenparts zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Zwedenparts niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.

5.4

Zwedenparts behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de afnemer nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald.

5.5

Zwedenparts is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade bij de afnemer ten gevolge van het niet leveren.

5.6

Wanneer blijkt dat uw bestelling retour komt omdat de begunstigde, bijvoorbeeld uit het ziekenhuis is ontslagen of op vakantie blijkt te zijn of wellicht verhuisd is, geeft dit geen recht op nieuwe levering op een ander adres, of om uw bestelling te annuleren. Zwedenparts is niet verantwoordelijk voor eventueel onjuist opgegeven adresgegevens door de afnemer. Uw bestelling wordt uitgevoerd conform uw verzoek; u dient uzelf ervan te verzekeren dat het adres correct is.

5.7

Afnemer gaat ermee akkoord dat, indien de begunstigde niet thuis is, dan wel zijn deur niet opendoet om de bestelling in ontvangst te nemen, het product indien mogelijk bij een van de buren zal worden afgegeven.

5.8

Vertraging van 1 of meer dagen in de aflevering doordat de begunstigde niet thuis is en hierdoor het product niet (tijdig) afgeleverd kan worden geven de afnemer niet het recht de opdracht te annuleren of het recht op een nieuw product en/of bezorging.

5.9

Indien de begunstigde niet thuis is kan de koerier een schriftelijk verzoek achterlaten in de brievenbus om contact op te nemen voor een nieuwe bezorgafspraak. Indien de begunstigde niet op het schriftelijke verzoek van de koerier reageert kan de koerier beslissen het product na enkele dagen retour te sturen naar Zwedenparts. Dit geeft de begunstigde en/of de afnemer niet het recht op een nieuwe levering of het annuleren van de bestelling.

5.10

Het product kan afwijken van de foto die op de website te zien is. Dit geeft de afnemer niet het recht de bestelling te annuleren of een ander exemplaar te wensen. Zwedenparts zal waar mogelijk het product zoveel mogelijk leveren overeenkomstig de foto. Aan afwijkingen kunnen echter geen rechten worden ontleend door koper.

Artikel 6. Betaling

6.1

U kunt op de volgende manieren uw bestelling direct afrekenen op onze site:

  1. iDeal

  2. Onder rembours

  3. Overschrijving vooraf (de bestelling wordt pas in behandeling genomen na ontvangst van het bedrag)

  4. Op rekening (alleen bedrijven die door Zwedenparts zijn geaccepteerd voor deze betaalmethode)

     

6.2

Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Zwedenparts het recht de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het ogenblik dat de afnemer in verzuim is, onverminderd de aan Zwedenparts verder toekomende rechten.

6.3

Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement, dan wel verlening van surseance van betaling aan afnemer, geschieden direct op de site (zie sub 1) of door overschrijving op het bankrekeningnummer van Zwedenparts.

6.4

Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling van betaling, komen voor rekening van de afnemer alle kosten, zowel buiten gerechtelijke als de gerechtelijke kosten die Zwedenparts in verband met de inning van de vordering maakt, waarin tevens begrepen extra administratiekosten en incassokosten.

Artikel 7. Eigendom

Alle geleverde producten blijven eigendom van Zwedenparts totdat deze volledig zijn betaald en geleverd.

Artikel 8. Klachten

8.1

De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen.

8.2

Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst per telefoon of e-mail te worden gemeld aan Zwedenparts.

8.3

Klachten met betrekking tot de kwaliteit dienen binnen 4 dagen na levering aan Zwedenparts gemeld te worden.

8.4

Klachten met betrekking tot de bezorging van de producten dienen binnen 48 uur na de oorspronkelijke bezorgdatum gemeld te worden.

8.5

Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de afnemer niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

8.6

Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen.

Artikel 9. Annuleren

9.1

Bestellingen voor levering binnen Nederland kunnen tot 48 uur voor aflevering geannuleerd worden.

9.2

Annuleringskosten bedragen 10% van het totale orderbedrag met een minimum van € 5,00. Zwedenparts zal zorg dragen voor een terugbetaling binnen 21 dagen na de oorspronkelijke besteldatum van de order en brengt de annuleringskosten in mindering op het terug te betalen bedrag.

9.3

Uitzondering zijn orders van bedrijven die op rekening kopen. Deze kunnen binnen de gestelde termijn van punt 1 kosteloos geannuleerd worden.

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands Recht van toepassing.

10.2

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is eveneens het Nederlands Recht van toepassing.

10.3

Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor de overige bepalingen van kracht blijven en beide partijen blijven binden.

10.4

Alle geschillen (ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Zwedenparts en een in het buitenland gevestigde afnemer gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter die bevoegd is in het gebied waar Zwedenparts gevestigd is.

Artikel 11. Persoonsgegevens

Uw gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. Wij geven uw gegevens niet door aan derden. Ook zult u door het achterlaten van uw gegevens geen reclame bezorgd krijgen per post, e-mail of telefoon, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 12. Diversen

12.1

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Zwedenparts in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Zwedenparts vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.2

Zwedenparts is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12.3

De administratie van Zwedenparts geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

12.4

Elektronische onderdelen worden niet retour genomen

Artikel 13. Garantievoorwaarden

13.1

Ieder voorbehoud dat bij de ontvangst van de producten wordt gemaakt betreffende ontbrekende onderdelen, niet-bestelde onderdelen dan wel de staat van de pakketten en producten dient binnen 24 uur na levering aan Zwedenparts te worden meegedeeld.

Beroep op enigerlei geschil dan wel retournering op grond van de garantiebepalingen schort de betalingsverplichting van de afnemer jegens Zwedenparts niet op.

Op ieder product rust een garantie in geval het ongeschikt is voor het door Zwedenparts aangegeven gebruik doordat het niet-conform is dan wel gebrekkig functioneert, hetgeen voortvloeit uit een ontwerp-, fabricage- dan wel een materiaalfout. De garantie geldt voor een periode van twaalf (12) maanden na de datum van verkoop aan de eindgebruiker van het voertuig, binnen een maximale termijn van 24 maanden na de datum van verkoop door Zwedenparts aan haar afnemer, waarbij de factuurdatum geldt als verkoopdatum. Uitsluitend producten waarvan de productiedatum niet meer dan vier (4) jaar is verstreken, vallen onder de garantie.

13.2

De garantie is niet van toepassing indien het gebrek is ontstaan door abnormaal gebruik, met name in geval van overbelasting, autoraces en – rally’s, gebrekkig of achterstallig onderhoud, onvoorzien gebruik dan wel gebruik anders dan aangegeven in de bij het product geleverde gebruiksaanwijzing, andere bestanddelen, onderdelen dan wel accessoires van het voertuig, onjuiste opslag (denk aan schokbrekers, gasveren, rubber- en rubber-metaalcomponenten), montage waarbij de instructies en specificaties van Zwedenparts dan wel de automobielfabrikant niet in acht zijn genomen dan wel in strijd zijn met de regels van het vak, dan wel door een normale slijtage van de producten.

13.3

De garantie is uitdrukkelijk beperkt tot kostenloze vervanging dan wel vergoeding van de producten dan wel onderdelen waarvan Zwedenparts schriftelijk heeft erkend dat deze gebrekkig zijn, met uitsluiting van iedere schadevergoeding ongeacht de grond hiervan, en in het bijzonder met uitsluiting van iedere schadevergoeding voor verlies en schade van welke aard ook. Uitsluitend Zwedenparts is, afhankelijk van de aard van het garantiegeval, vrij in haar keuze tussen vervanging dan wel terugbetaling van het product waarvan is vastgesteld dat het gebrekkig is. Vergoeding vindt plaats aan de hand van de door Zwedenparts aan de afnemer in rekening gebrachte prijs. Vervanging op basis van de garantie heeft geen verlenging van de oorspronkelijke garantieduur tot gevolg. De kosten van het demonteren en opnieuw monteren van een product zijn niet in de garantie inbegrepen.

13.4

In geval van acceptatie van het garantieverzoek door Zwedenparts zullen portokosten door Zwedenparts worden vergoed op basis van bewijsstukken. Behoudens dwingendrechtelijke regels is Zwedenparts niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een product aan andere zaken, voor schade welke direct dan wel indirect is veroorzaakt door uitrustingen dan wel onderdelen welke niet door haar in rekening zijn gebracht en/of andere uitrustingen dan wel onderdelen welke zijn aangewend om deel uit te maken van een geheel. In het bijzonder is Zwedenparts niet aansprakelijk voor een gebrek van een van haar onderdelen dat is veroorzaakt door andere naastgelegen onderdelen dan wel onderdelen in het voertuig waarmee deze in verband staan, dan wel daaruit voortvloeiende schade.

13.5

Zwedenparts is niet aansprakelijk voor enigerlei immateriële schade zoals verlies van clientèle, omzet, productie en marge dan wel aantasting van imago, noch voor schade voortvloeiend uit vorderingen van derden jegens de afnemer dan wel veroordeling van de afnemer.

13.6

Zwedenparts, behoudt zich het recht voor de garantievoorwaarden regelmatig te wijzigen. De afnemer dient alvorens een order te plaatsen na te gaan of hij in het bezit is van de op dat moment geldende algemene voorwaarden en garantievoorwaarden. Zwedenparts zal op eerste verzoek de meest recente versie toezenden.

×

Heeft u vragen?

Klik hieronder om direct via WhatsApp een vraag te stellen.

×